Ολλανδοελληνικό λεξικό (nederlands-nieuwgrieks woordenboek)

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα μικρό λεξικό με γλώσσα αφετηρίας τα ολλανδικά και γλώσσα προορισμού τα ελληνικά.
Κάθε λήμμα με περισσότερες από μία σύλλαβες περιέχει μία απόστροφο, η οποία μπαίνει μετά την τονιζόμενη συλλαβή.
Έχοντας ανοίξει το έγγραφο, μπορείτε να αναζητήσετε ελληνικές και κάποιες ολλανδικές λέξεις, καθώς έχει επεξεργαστεί από πρόγραμμα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).